Retourbeleid

Preambule

Het herroepingsrecht van de klant moet worden uitgeoefend binnen vijf kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant of de door hem aangewezen persoon die niet de vervoerder is, het of de bestelde product(en) daadwerkelijk in bezit heeft gekregen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend worden via ons Contactpagina.

Na bevestiging verbindt de klant zich ertoe om de bestelde producten uiterlijk binnen tien dagen na uitoefening van haar/zijn herroepingsrecht naar Bellipharma te verzenden.

De klant wordt gevraagd de producten intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van het aankoopbewijs.

De klant betaalt alle directe kosten voor de verzending van het product.

In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaalt Bellipharma het door de klant gestorte bedrag terug. De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de beslissing om de bestelling te herroepen.

Bellipharma kan de terugbetaling uitstellen tot het de producten heeft ontvangen of tot de klant heeft bewezen dat hij de producten heeft verzonden. De geldige datum is die van het eerste van deze feiten dat zich heeft voorgedaan.

De klant kan evenwel aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen.

De klant kan geen herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten:

• alle geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, om veiligheids- en traceerbaarheidsredenen, overeenkomstig de geldende Belgische regelgeving; • verzegelde producten die met het oog op de hygiëne en de bescherming van de volksgezondheid niet teruggestuurd mogen worden en waarvan het zegel na de levering door de klant werd verbroken; • producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd zijn; • producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.

Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen heeft de klant echter het recht om van zijn bestelling af te zien op voorwaarde dat dit gebeurt vóór de verzending van het pakket door Bellipharma .

Meer info